Bơm chân không chịu kiềm a xít dùng cho khí ẩm

Laboratory Chemical-Resistant Vacuum Pumps for Moist Gases

KNF Neuberger
Dòng sản phẩm LABOPORT® SD chuyên dành cho khí ẩm cao, mang KNF Self Drying System, thông qua nguyên lý chênh cao áp, cứ cách một thời gian tự động thải ra chất lỏng ngưng tụ trong đầu bơm, vừa có thể giữ tính năng vốn có của bơm, cũng có thể kéo dài hiệu quả tuổi thọ sử dụng của màng ngăn.

Các sản phẩm

3 Mục

No.

Model

Lưu lượng áp suất khí

Độ chân không

Áp suất

N 820.3 FT.40.18

20 l/min

Lưu lượng áp suất khí l/min

10 mbar abs.

Độ chân không mbar abs.

1 bar g

Áp suất bar g

Tìm hiểu nhiều hơn

N 840.3 FT.40.18

34 l/min

Lưu lượng áp suất khí l/min

10 mbar abs.

Độ chân không mbar abs.

1 bar g

Áp suất bar g

Tìm hiểu nhiều hơn

N 860.3 FT.40.18

60 l/min

Lưu lượng áp suất khí l/min

4 mbar abs.

Độ chân không mbar abs.

1 bar g

Áp suất bar g

Tìm hiểu nhiều hơn

Quay lại:

Bơm phòng thí nghiệm

Liên hệ chúng tôi

Thông tin liên hệ chi tiết

Liên hệ chúng tôi Trở lại phần đầu trang