Bơm chân không chống nổ ATEX

Laboratory ATEX-Compliant Vacuum Pumps

KNF Neuberger
Bơm chân không dòng KNF LABOPORT® sử dụng đầu bơm TFM PTFE, kết cấu polymer mật độ cao , giảm rõ rệt ảnh hưởng biến động của phụ tải và nhiệt độ, toàn bộ dòng sản phẩm phù hợp chỉ thị chống nổ liên minh châu âu ATEX, an toàn vận chuyển chất khí, hơi hoặc sương mỏng có khả năng nổ tiềm tàng.

Các sản phẩm

3 Mục

No.

Model

Lưu lượng áp suất khí

Độ chân không

Áp suất

N 820.3 FT.18

20 l/min

Lưu lượng áp suất khí l/min

8 mbar abs.

Độ chân không mbar abs.

1 bar g

Áp suất bar g

Tìm hiểu nhiều hơn

N 810.3 FT.18

10 l/min

Lưu lượng áp suất khí l/min

8 mbar abs.

Độ chân không mbar abs.

1 bar g

Áp suất bar g

Tìm hiểu nhiều hơn

N 840.3 FT.18

34 l/min

Lưu lượng áp suất khí l/min

8 mbar abs.

Độ chân không mbar abs.

1 bar g

Áp suất bar g

Tìm hiểu nhiều hơn

Quay lại:

Bơm phòng thí nghiệm

Liên hệ chúng tôi

Thông tin liên hệ chi tiết

Liên hệ chúng tôi Trở lại phần đầu trang